Algemene voorwaarden

MOOI PR B.V.
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam
KvK nr: 59470356

 

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • MOOI PR: gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van MOOI PR, die aan MOOI PR een opdracht verstrekt, verstrekt heeft of wenst te verstrekken;
 • Partijen: MOOI PR en Opdrachtgever gezamenlijk;
 • Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronische communicatie, waaronder e-mail, bedoeld, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.

 

Toepasselijkheid
Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MOOI PR en op alle rechtsbetrekkingen tussen MOOI PR en de opdrachtgever.
 2. De algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nooit van toepassing op enige rechtsbetrekking tussen partijen.
 3. Van onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen.

Duur en einde
Artikel 2

 1. Er is sprake van een overeenkomst, wanneer opdrachtgever met een offerte of voorstel van MOOI PR akkoord is gegaan, althans wanneer opdrachtgever ermee instemt dat, althans die indruk wekt, dat MOOI PR werk verricht in het kader van de opdracht, althans de aanvraag van opdrachtgever.
 2. Iedere overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden door MOOI PR met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen samen een bepaalde duur overeenkomen.
 3. Bij iedere overeenkomst voor onbepaalde tijd stellen partijen in onderling overleg een opzegtermijn vast voor de beëindiging van die overeenkomst.
  Tenzij anders overeengekomen bedraagt de opzegtermijn over en weer twee kalendermaanden.

Artikel 3

 1. Tussentijdse opzegging van een overeenkomst voor bepaalde duur door een der partijen kan slechts plaatsvinden indien de andere partij een of meer op haar rustende wezenlijke verplichtingen onder die overeenkomst niet nakomt.
 2. De opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden bij opdrachten met een duur tot een jaar en van drie maanden bij opdrachten met een looptijd van langer dan een jaar.
 3. Voorts kan elk der partijen de overeenkomst onmiddellijk, zonder opzegtermijn beëindigen, ingeval de andere partij een verzoek tot het verlenen van surséance van betaling indient of zijn faillissement aanvraagt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, of wordt ontbonden.

Uitvoering
Artikel 4

 1. MOOI PR spant zich in om de werkzaamheden zorgvuldig en conform de vereisten van goed vakmanschap uit te voeren. Daarbij zal MOOI PR de belangen van opdrachtgever naar beste weten behartigen en zal MOOI PR handelen zoals van een redelijk en professioneel handelende partij kan en mag worden verwacht.
 2. MOOI PR is niet verplicht aangeleverde instructies, briefing of informatie op juistheid te controleren. MOOI PR is niet aansprakelijk voor het ontbreken van informatie in instructies of een briefing en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken daarvan.
 3. MOOI PR is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden te betrekken.
 4. MOOI PR hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 5. MOOI PR biedt geen garanties met betrekking tot enig te halen resultaat. MOOI PR heeft ten aanzien van de resultaten slechts een inspanningsverplichting.

Artikel 5

 1. Opdrachtgever verplicht zich om de omstandigheden voor MOOI PR zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 2. Opdrachtgever zal doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken, waaronder het tijdig informeren van MOOI PR.

Honoraria, kosten en declaraties
Artikel 6

 1. De vergoedingen, honoraria, en declaraties van MOOI PR zijn gebaseerd op uurtarieven zoals die aan opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt of op basis van een vaste en vooruitbetaalde vergoeding, tenzij anders overeengekomen.
 2. MOOI PR is gerechtigd haar uurtarieven te herzien en aan te passen in overeenstemming met het Consumentenprijsindexcijfer voor alle Huishoudens (2006=100) afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek in november van het voorafgaande kalenderjaar, de zogenaamde inflatiecorrectie.
 3. Verhogingen als bedoeld in het vorige lid worden pas berekend nadat zij schriftelijk aan de opdrachtgever zijn medegedeeld.
 4. Indien wordt gewerkt aan de hand van (een) tevoren overeengekomen begroting(en) met uurtarieven als basis, verplicht MOOI PR zich deze begroting in acht te nemen, onverminderd het in artikel 7 bepaalde terzake van bureaukosten en kosten van derden. Afwijkingen in de begroting zijn slechts toegestaan in verband met indexering als boven omschreven, danwel in geval van tussentijdse wijziging van de opdracht door opdrachtgever.
 5. Alle berekende en begrote vergoedingen, honoraria, declaraties en kosten zijn exclusief BTW.

Artikel 7

 1. Naast de in artikel 6 bedoelde vergoedingen, honoraria, kosten en declaraties kan MOOI PR bureaukosten alsmede kosten van derden die MOOI PR in het kader van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht inschakelt, doorbelasten aan de opdrachtgever. Deze kosten moeten vooraf worden gebudgetteerd en goedgekeurd zijn door de opdrachtgever.
 2. Onder bureaukosten worden onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan porti-, fotokopieer- knipsel-, reis-, druk-, vertaal- en verblijfkosten.
 3. Onder kosten van derden worden onder andere (maar niet uitsluitend) verstaan alle gefactureerde bureaus inkoopkosten en honoraria van derden.
 4. In afwijking van het in artikel 6 bepaalde inzake de in een begroting gehanteerde uurlonen, worden bureaukosten en kosten van derden steeds aan de opdrachtgever doorberekend indien deze de in een begroting opgenomen bedragen overschrijden.
 5. Alle overeengekomen en begrote bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 8

Onverminderd het in artikel 6 en 7 bepaalde is MOOI PR gehouden om, wanneer een
overschrijding van de door de opdrachtgever goedgekeurde begroting door MOOI PR
kan worden voorzien, de opdrachtgever daarover tijdig in te lichten.

Artikel 9

MOOI PR is gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschotbetaling op haar honorarium,
vergoedingen en (bureau)kosten van derden te vragen.

Artikel 10

 1. MOOI PR declareert maandelijks het over de voorgaande kalendermaand verschuldigde vergoedingen, honorarium, declaraties, bureaukosten en kosten van derden, tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen.
 2. In onderling overleg kan een betaald voorschot hierop in mindering worden gebracht.
 3. Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer opdrachtgever geen gebruik (meer) wenst te maken van de werkzaamheden en/of geleverde zaken of diensten en de overeenkomst nog niet is beëindigd.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is MOOI PR gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente van 2% per maand te rekenen, waarbij een gedeelte van een maand heeft te gelden als volledige maand. MOOI PR is bovendien gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ter hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €150,-.

Opschorting
Artikel 11

 1. MOOI PR heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten:
  1. Indien de opdrachtgever in verzuim is met enige (betalings)verplichting uit hoofde van een tussen MOOI PR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking;
  2. Zodra MOOI PR gegronde vrees heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever niet volledig aan zijn verplichtingen uit de tussen MOOI PR en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking zal (kunnen) voldoen.
 2. Ingeval van opschorting door MOOI PR conform het bovenstaande, heeft de opdrachtgever geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Alle aantoonbare kosten die het gevolg van de opschorting zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.

Eigendommen van de opdrachtgever
Artikel 12

MOOI PR zal zorgvuldig omgaan met betrekking tot zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, maar aanvaardt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid voor ondermeer het verloren gaan, beschadiging, vernietiging, vermissing of anderszins tenietgaan van zaken die haar door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd. De opdrachtgever wordt geacht de in dit artikel bedoelde zaken voor eigen rekening en risico afdoende te hebben verzekerd.

Klachten
Artikel 13

 1. Klachten over de werkzaamheden en/of bezwaren tegen een facturen dienen schriftelijk zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen aan MOOI PR te worden gemeld.
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Aansprakelijkheid
Artikel 14

 1. MOOI PR is slechts aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van MOOI PR in de nakoming van enige op haar rustende verplichting jegens de
  opdrachtgever. Voor bedrijfs-, gevolg of indirecte schade is MOOI PR in geen geval aansprakelijk, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van MOOI PR of haar leidinggevende
  ondergeschikten.
 2. MOOI PR is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven. Op enige
  klacht of aanspraak van derden, danwel handhaving door een daartoe bevoegde autoriteit, wordt na gezamenlijk overleg tussen partijen gereageerd. Handelingen zonder overleg die de ene partij schade toebrengen, daarvan komt de schade voor rekening van de andere partij.
 3. MOOI PR heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
  opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
 4. Opdrachtgever vrijwaart MOOI PR tegen en stelt MOOI PR schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de
  overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Leveringsvoorwaarden uitbesteed werk
Artikel 15

Voor werk dat door MOOI PR, na toestemming door de opdrachtgever, aan derden wordt uitbesteed gelden ten opzichte van de opdrachtgever naast de onderhavige algemene voorwaarden ook de alsdan op dat werk van toepassing zijnde voorwaarden van de derde. Ten aanzien van dat uitbestede werk geldt dat MOOI PR in naam en voor rekening van de opdrachtgever het werk uitbesteedt.

Overige bepalingen
Artikel 16

Alle opdrachten van opdrachtgever beschouwt MOOI PR als aan ‘de organisatie’ gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het
laatstgenoemde geval een regeling geeft wordt hierbij uitgesloten. Daarnaast wordt de
werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de
gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, hierbij uitdrukkelijk
uitgesloten.

Toepasselijk recht
Artikel 17

Alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en MOOI PR worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het
oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.